Uslovi korišćenja

Lični podaci koje Bigz Office Group obrađuje i svrha obrade

Bigz Office Group prikuplja i obrađuje lične podatke u svrhu realizacije kupovine preko sajta sa kupcima.

Kada je u pitanju ONLINE kupovina Bigz Office Group prikuplja i obrađuje sledeće lične podatke kupaca:

ime i prezime,
adresa prebivališta,
adresa e-pošte (e-mail),
broj telefona.
U preostalim slučajevima, Bigz Office Group prikuplja i obrađuje:

ime i prezime,
adresa e-pošte (e-mail),
drugi potrebni podaci, a koji ne spadaju u posebne vrste podataka o ličnosti.

Lični podaci prikupljeni u okviru obavljanja kupovine preko našeg ONLINE shop-a čuvaju se 10 godina od dana kupovine. Lični podaci prikupljeni u preostalim slučajevima čuvaju se dok postoji potreba za njihovom obradom, kao i saglasnost subjekta obrade podataka.

Prikupljeni podaci se obrađuju i čuvaju isključivo u svrhu zbog koje su prikupljeni, sa čime je subjekt obrade podataka upoznat prilikom dostavljanja podataka. Takvi podaci neće biti korišćeni u neke druge svrhe.

Bigz Office Group ne prikuplja lične podatke od osoba mlađih od 18 godina, uz postojanje namere. Ukoliko Bigz Office Group utvrdi da u svom posedu ima lične podatke takvih osoba, odmah po saznanju će tražiti saglasnost roditelja.

Podaci se čuvaju u okviru baze podataka kojom upravlja Bigz Office Group. Posetilac sajta samostalno unosi podatke prilikom kupovine na sajtu.

PRAVA SUBJEKTA OBRADE PODATAKA

Svaki subjekt obrade podataka, u skladu sa važećim propisima, poseduje najmanje prava koja su navedena u nastavku. Pored navedenih prava subjekt obrade podataka poseduje i druga prava koja su mu garantovana važećim propisima.

Pravo da bude informisan

Svaki subjekt obrade podataka, koji je Bigz Office Group-u dostavio lične podatke, ima pravo na informaciju i pristup podacima koje o njemu Bigz Office Group i obrađuje.

Pravo na ispravak netačnih ličnih podataka

Svaki subjekt obrade podataka, koji je Bigz Office Group-u dostavio lične podatke, ima pravo na ispravak netačnih podataka koje o njemu Bigz Office Group čuva i obrađuje.

Pravo na brisanje ličnih podataka

Svaki subjekt obrade podataka, koji je Bigz Office Group-u dostavio lične podatke, ima pravo da zahteva brisanje ličnih podataka koje Bigz Office Group o njemu čuva i obrađuje, ukoliko su ispunjeni zakonom propisani uslovi.

Pravo na ograničavanje obrade

Svaki subjekt obrade podataka, koji je Bigz Office Group-u dostavio lične podatke, ima pravo da zahteva ograničavanje obrade svih ličnih podataka koje Bigz Office Group o njemu čuva i obrađuje, ukoliko su ispunjeni zakonom propisani uslovi.

Pravo na izveštavanje u vezi s ispravkom ili brisanjem ličnih podataka ili ograničenjem obrade

Bigz Office Group je obavezan da obavesti subjekta obrade o preduzetim merama u pogledu njegovog zahteva za ispravku, brisanje ili ograničenje obrade ličnih podataka.

Pravo na prigovor

Svaki subjekt obrade podataka, koji je Bigz Office Group-u dostavio lične podatke, ima pravo na prigovor u slučaju da se sa njegovim ličnim podacima postupa suprotno ovoj Politici privatnosti i važećim propisima.

TREĆE STRANE

Ukoliko nastane potreba da Bigz Office Group treba da dostavi lične podatke trećoj strani, a sa kojom je u ugovornom odnosu, Bigz Office Group će u tom ugovoru obavezati tu ugovornu stranu da primenjuje važeće propise i politiku privatnosti Bigz Office Group-a. U slučaju da postoji zakonska obaveza, Bigz Office Group će dostaviti lične podatke trećem licu ukoliko dobije zahtev koji ispunjava zakonom propisane uslove.

POVREDA BEZBEDNOSTI PODATAKA

Bigz Office Group ima odgovarajuća pravila i procedure za zaštitu podataka o ličnosti od neovlašćenog pristupa, gubitka, zloupotrebe, izmene ili uništenja. Uprkos tome, ne može se u potpunosti garantovati bezbednost od svih potencijalnih opasnosti. Prema pravilima Bigz Office Group-a, pristup ličnim podacima imaju samo osobe koje u cilju obavljanja posla moraju da znaju te podatke i u obavezi su da čuvaju tajnost tih podataka.

U slučaju incidenta, Bigz Office Group ima politiku reagovanja i obaveštavanja i ustanovljen tim za incidente, koji će odmah preduzeti odgovarajuće korake i izvršiti proceduru za postupanje u slučaju incidenta.

„KOLAČIĆI“ (COOKIES) I VIDŽETI ZA DRUŠTVENE MREŽE

Web stranice Bigz Office Group-a koriste tzv. „kolačiće“ da vas razlikuju od drugih korisnika na našim web sajtovima. Sajt Bigz Office Group mogu da sadrže aplikacije za deljenje preko društvenih mreža, kao što su Facebook, LinkedIn, Twitter i Google+ dodaci.

IZMENA OVE POLITIKE PRIVATNOSTI

Bigz Office Group zadržava pravo da izmeni ovu Politiku privatnosti. Bigz Office Group će sve promene ove Politike privatnosti objaviti na svom sajtu na adresi shop.bigzoffice.co.rs

KONTAKT

Da biste izmenili svoje podatke, ispravili ih ili izbrisali, ili ako imate neka druga pitanja u vezi sa ovom Politikom privatnosti, možete nas kontaktirati putem adrese e-pošte: bigz@sbb.rs